NOVI GLAS

Detalji teške nesreće kod Doboja – “Audijem” naletio na četvoročlanu porodicu Đorđević iz Bijeljine

Mi­ro­slav Oko­lić je nas­tra­dao u sao­braćaj­noj ne­sreći na ma­gis­tral­nom pu­tu Mo­driča – Do­boj, ko­ja se de­si­la u sinoć oko 21 čas u mjes­tu Du­go Po­lje, ka­da su se su­da­ri­li  audi, za čijim vo­la­nom je bio on,  i to­jo­ta, u ko­joj se na­la­zi­la po­ro­di­ca Đurđević iz Bi­je­lji­ne.

Ra­di se o su­pružni­ci­ma Slađanu (46) i Ale­ksan­dri  (43) te nji­ho­vo dvo­je ma­lo­lje­tne dje­ce, si­nu (12) i kćer­ki (11), ko­ji su sje­di­li na za­dnjem sje­di­štu.

Oni su zadržani u do­boj­skoj bol­ni­ci zbog po­vre­da za­do­bi­je­nih u ude­su, ali je dje­vojčica na­kon hi­rur­škog za­hva­ta pre­mje­šte­na u UKC RS u Ba­nja­lu­ci.

Ka­ko nam je juče rečeno iz UKC RS, dje­vojčica je pri­mlje­na u Kli­ni­ku za anes­te­zi­ju i in­ten­zi­vno li­ječenje.

Pre­ma ri­ječima Je­le­ne Mo­rače, dežur­nog anes­te­zi­olo­ga, 11-go­diš­nja­ki­nja je pri­mlje­na u po­li­tra­uma­ti­zo­va­nom sta­nju, juče je bi­la svje­sna i sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja, a sve da­lje pro­gno­ze su pre­ura­nje­ne.

Ka­ko ne­zva­nično sa­zna­je­mo, do ne­sreće je do­šlo ka­da je audi pre­šao u su­pro­tnu tra­ku, te je do­šlo do di­rek­tnog su­da­ra s to­jo­tom, a Oko­lić je nas­tra­dao na li­cu mjes­ta.

Na mjes­to ne­sreće iza­šli su Hi­tna po­moć, mo­drička po­li­ci­ja i va­tro­gas­ci.

Ka­ko sa­zna­je­mo, na­ložena je ob­du­kci­ja ti­je­la nas­tra­da­log Oko­lića i izu­ze­ti su uzor­ci krvi.

 

(nezavisne)

Bijeljina

Dokumentarni film : “First cities in history”

POSTANIMO PRIJATELJI

Instagram

Instagram has returned empty data. Please authorize your Instagram account in the plugin settings .